Ostateczna lista rankingowa

Stowarzyszenie Osób po Endoprotezoplastyce Biodra „BIODERKO”
z siedzibą w Chodzieży, 64 – 800 Chodzież, ul. Jagiellońska 3, NIP 6070050851, REGON 300807319
realizujące na terenie powiatów inowrocławskiego, radziejowskiego, mogileńskiego i żnińskiego w województwie kujawsko – pomorskim

projekt „Biznes od A do Z” nr RPKP.08.03.00-04-0001/16,

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
w partnerstwie z Wielkopolskim Instytutem Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji Łukasz Dymek
z siedzibą w Chodzieży, 64 – 800 Chodzież, ul. Stanisława Małachowskiego 2B

realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014 – 2020,
Oś Priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy, Działania 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie,
podaje do wiadomości ostateczną listę rankingową Uczestników Projektu rekomendowanych do otrzymania dofinansowania oraz listę rezerwową.