Wzór formularza – odwołania od oceny biznesplanu

W związku z zakończeniem oceny biznesplanów i publikacją listy rankingowej zamieszczamy wzór formularza, na którym przyjmować będziemy odwołania od oceny biznesplanu. Odwołania przyjmować będziemy w godzinach pracy biura projektu przy ul. Szerokiej 1 lok. 216 w godz. 8.00-16.00 w terminie 7 dni roboczych od otrzymania przez uczestnika oceny.