Projekt "Biznes od A do Z" 

nr RPKP.08.03.00-IZ.00-04-014/16

realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie

Lider projektu Stowarzyszenie Osób po Endoprotezoplastyce Biodra "BIODERKO"

Wartość projektu: 1 915 544,84 zł

Wartość dofinansowania: 1 867 717,08 (w tym wkład Funduszy Europejskich 1 628 213,10 zł   

Celem głównym projektu

jest wzrost liczby nowo powstałych przedsiębiorstw poprzez rozwijanie przedsiębiorczości wśród osób bezrobotnych i biernych zawodowo powyżej 29. roku życia, należących do co najmniej jednej z następujących grup: osób powyżej 50 roku życia, długotrwale bezrobotnych, o niskich kwalifikacjach, zamieszkałych w województwie kujawsko-pomorskim na obszarze powiatów: radziejowskiego, mogileńskiego, inowrocławskiego, żnińskiego, w wyniku realizacji kompleksowego wsparcia w postaci: utworzenia lub aktualizacji Indywidualnego Planu Działania, działań szkoleniowo doradczych (w tym poradnictwo psychologiczne), szkoleń dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej, indywidualnego wsparcia doradczego, wsparcia w postaci jednorazowych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, wsparcia pomostowego o charakterze szkoleniowo- doradczym i wsparcia finansowego w okresie od 01.2017 - 04.2018 r.

Grupa docelowa projektu

48 osób (29 kobiet,19 mężczyzn) spełniających łącznie warunki:

 • Zamieszkujące w województwie kujawsko-pomorskim na terenie powiatów: radziejowskiego, mogileńskiego, inowrocławskiego, żnińskiego oraz miasta Inowrocław w rozumieniu przepisów KC
 • Powyżej 29 roku życia, pozostające bez zatrudnienia (20 osób biernych zawodowo i 28 osób bezrobotnych) znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj. osoby po 50 roku życia, długotrwale bezrobotne, o niskich kwalifikacjach.
 • Zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą (z wyłączeniem osób, które posiadały wpis do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej, były zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu)

Projekt "Biznes od A do Z" obejmuje:

etap 1.

Rekrutacja uczestników projektu z województwa kujawsko-pomorskiego, z powiatów: radziejowskiego, mogileńskiego, inowrocławskiego, żnińskiego.

 1. Nabór formularzy zgłoszeniowych
 2. Ocena formularzy rekrutacyjnych
 3. Analiza predyspozycji kandydata do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej.

ETAP 2.

Wsparcie szkoleniowo doradcze (w tym poradnictwo psychologiczne) dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej.

 1. Indywidualne doradztwo zawodowe, utworzenie IPD (Indywidualnego Planu Działania) dla każdego uczestnika w wymiarze 6h/osobę
 2. Poradnictwo psychologiczne - 5h/osobę
 3. Szkolenie z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej - 48h/osobę w 4 modułach:I. Zakładanie działalności gospodarczej II. Prawne aspekty zakładania działalności gospodarczej III. Rachunkowość i opodatkowanie mikro i małych przedsiębiorstw IV. Tworzenie biznesplanu
 4. Indywidualne wsparcie doradcze prowadzone przez specjalistów i ekspertów zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem - 5h/osobę

ETAP 3.

Wsparcie w postaci bezzwrotnych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

 1. Nabór wniosków o przyznanie dotacji
 2. Ocena formalna i merytoryczna biznesplanów
 3. Procedura odwoławcza
 4. Wypłata jednorazowej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 41 osób w wysokości 23 390 zł

ETAP 4.

Wsparcie pomostowe dla osób, które rozpoczęły prowadzenie działalności gospodarczej.

 1. Wsparcie finansowe podstawowe dla wszystkich uczestników projektu, którzy rozpoczną prowadzenie działalności gospodarczej w wysokości 1400 zł miesięcznie przez pierwszych 6 miesięcy 
 2. Wsparcie finansowe uzupełniające dla 10 osób w wysokości 1300 zł miesięcznie przez 6 miesięcy.

Nie masz pracy, a masz pomysł na biznes?

Skontaktuj się już dziś.

Biuro Projektu
ul. Szeroka 1 pok. 216
88-100 Inowrocław
(budynek „Panorama Office”)


Agnieszka Wiechecka
tel. 797 602 813
email: a.wiechecka@biuroprojektu.eu