Wzór dokumentów do zastosowania przez Uczestników Projektu przy rozliczeniu dotacji i wsparcia pomostowego

Stowarzyszenie Osób po Endoprotezoplastyce Biodra „BIODERKO” podaje do wiadomości Uczestników Projektu wzór dokumentów do zastosowania przy rozliczeniu wsparcia finansowego (dotacji) oraz wsparcia pomostowego. Termin do rozliczenia wsparcia finansowego (dotacji) – 90 dni, od dnia wpływu środków finansowych na konto Uczestnika Continue reading

Przeczytaj

Ostateczna lista rankingowa

Stowarzyszenie Osób po Endoprotezoplastyce Biodra „BIODERKO”
z siedzibą w Chodzieży, 64 – 800 Chodzież, ul. Jagiellońska 3, NIP 6070050851, REGON 300807319
realizujące na terenie powiatów inowrocławskiego, radziejowskiego, mogileńskiego i żnińskiego w województwie kujawsko – pomorskim

projekt „Biznes od A Continue reading

Przeczytaj

Dokumentacja dotycząca poręczycieli

Zamieszczamy komplet  dokumentów , które będą potrzebne przy podpisywaniu umów o przyznanie dotacji. Prosimy poręczycieli o posiadanie przy sobie, w chwili podpisywania umowy w Biurze Projektu przy ul. Szerokiej 1 lok. 216 w Inowrocławiu, dowodu osobistego i zaświadczeń:

 

Continue reading
Przeczytaj

Lista rankingowa Uczestników Projektu rekomendowanych do otrzymania dofinansowania oraz lista rezerwowa

Stowarzyszenie Osób po Endoprotezoplastyce Biodra „BIODERKO” z siedzibą w Chodzieży, 64 – 800 Chodzież, ul. Jagiellońska 3, NIP 6070050851, REGON 300807319 realizujące na terenie powiatów inowrocławskiego, radziejowskiego, mogileńskiego i żnińskiego w województwie kujawsko – pomorskim projekt „Biznes od A Continue reading

Przeczytaj

ZASTAW REJESTROWY jako jedna z form zabezpieczenia dla Uczestników projektu, którzy otrzymają dotację – informacje

Ustanowienie zastawu rejestrowego poprzedzone jest zgromadzeniem następującej dokumentacji:

  • Umowa zastawnicza między zastawcą a wierzycielem (zastawnikiem)
  • Wpis do rejestru zastawów,
  • Dokonanie opłacenia i złożenia wniosku do rejestru (koszt 200,00 zł.).

Skuteczność zastawu rejestrowego następuje wraz z jego ujawnieniem w rejestrze zastawów.

Continue reading
Przeczytaj

Uczestnik projektu jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia. Jedną z form zabezpieczenia jest HIPOTEKA

Ustanowienie hipoteki odbywa się przez złożenie w formie notarialnej oświadczenia o ustanowieniu hipoteki. W oświadczeniu należy zawrzeć zapis, że jego złożenie ma związek z umową o udzielenie dotacji zawartej między Uczestnikiem Projektu a Stowarzyszeniem Osób po Endoprotezoplastyce Biodra BIODERKO, przy czym nie ma obowiązku zawierania umowy w formie notarialnej pomiędzy uczestnikiem a podmiotem wdrażającym. W związku z powyższym Uczestnik/czka projektu, po przyznaniu dotacji, o ile nie ma poręczyciela, może złożyć u notariusza oświadczenie o ustanowieniu hipoteki, którego treść sporządzi notariusz na podstawie danych przekazanych przez Uczestnika/czkę:

Continue reading
Przeczytaj