Lista rankingowa Uczestników Projektu rekomendowanych do otrzymania dofinansowania oraz lista rezerwowa

Stowarzyszenie Osób po Endoprotezoplastyce Biodra „BIODERKO” z siedzibą w Chodzieży, 64 – 800 Chodzież, ul. Jagiellońska 3, NIP 6070050851, REGON 300807319 realizujące na terenie powiatów inowrocławskiego, radziejowskiego, mogileńskiego i żnińskiego w województwie kujawsko – pomorskim projekt „Biznes od A do Z” nr RPKP.08.03.00-04-0001/16, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w partnerstwie z Wielkopolskim Instytutem Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji Łukasz Dymek z siedzibą w Chodzieży, 64 – 800 Chodzież, ul. Stanisława Małachowskiego 2B realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy, Działania 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie, podaje do wiadomości listę rankingową Uczestników Projektu rekomendowanych do otrzymania dofinansowania oraz listę rezerwową.